Procedura wydawania Listu Czystości

06.06.2018 00:00:00 | Piotr Cyniak

Przedstawiamy nadal obowiązującą procedurę wydawania Listu Czystości. Procedura jest ważna do końca obecnego sezonu, tj do 30 czerwca 2018. 

 

Wszystkie wnioski o list czystości, a także promesy i odmowy wydania, są składane przez wnioskodawców do
- poprzedniego klubu,
- do odpowiedniego WZKosz
- na mail transfery@pzkosz.pl, który jest decydujący przy sporach w tej sprawie.

Spory w sprawie listu czystości i wysokości ekwiwalentu za wychowanka przy transferach wojewódzkich rozstrzyga ŁZKosz, a między województwami rozstrzyga, tak jak do tej pory PZKosz.

1) Aby otryzmać list czystośći:

 • Należy wypełnić wniosek o list czystości na druku PZKosz (zał. nr 4 do RWS - do pobrania TUTAJ), dla jego ważności musi zawierać wszystkie wymagane informacje;
 • Podpisany wniosek należy zeskanować i wysłać na adresy e-mailowe: klubu, Wydziały Rozgrywek ŁZKosz rozgrywki@lzkosz.pl oraz na transfery@pzkosz.pl;
 • Zeskanowany wniosek powininen być zatytułowany: "Nazwisko Imię WoLC"

W okresie od 1 lipca 2017 do 31 sierpnia 2017 klub ma 21 dni na udzielenie odpowiedzi. Dla wniosów złożonych w okresie od 1 września 2017 do 30 czerwca 2018 klub ma 7 dni na udzielenie odpowiedzi. Czas rozpoczynia się od dnia wysłania wniosku na adres klubu, "rozgrywek" i "transferów".

2) Odpowiedź klubu może być następująca:

 • Może wydać List Czystości na druku PZKosz (zał. nr 5 do RWS - do pobrania TUTAJ), dla jego ważności musi być kontrasygnowany przez ŁZKosz;
 • Może odmówić wydania Listu Czystości, tylko na druku PZKosz (zał. nr 16 do RWS - do pobrania TUTAJ) i tylko w określonych przypadkach opisanych w § 79 RWS;
 • Może wydać Promesę Listy Czystości na druku PZKosz (zał nr 6 do RWS - do pobrania TUTAJ), tylko w przypadku "zawodnika-wychowanka", zmieniającego po raz pierwszy barwy klubowe w Polsce. Promesa musi zawierać proponowaną kwotę ekwiwalentu oraz termin, do którego jest ważna (nie krótszy niż 14 dni od dnia jej wydania). Ekwiwalent ustala się na podstawie najwyższego cyklu rozgrywkowego, w którym zawodnik będzie brał udział w nabliższym sezonie. Maksymalne stawki ekwiwalentu są okeślone w Regulaminie Opłat PZKosz 2017.

Zeskanowane dokumenty powinny być zatytułowane odpowiednio:"Nazwisko Imię LC", "Nazwisko Imię Odmowa wydania LC", "Nazwisko Imię Pormesa LC".

Jeśli klub, z którego zawodnik miałby otrzymać List Czystości nie istnieje lub nie brał udziału we współzawodnictwie sportowym w koszykówce, w odpowiedniej sekcji męskiej lub żeńskiej, w okresie 12 miesięcy od daty złożenia wniosku, List Czystości wydaje właściwy miejscowo WZKosz.

Wniosek o List Czystości można wycofać pisemnie w taki sam sposób jak jego złożenie. Złożenie według tej samej procedury, kolejnego prawidłowego wniosku o List Czystości tego samego zawodnika, unieważnia poprzedni wniosek i ustanawia nowe terminy wydania Listu Czystości, Promesy lub odmowy jego wydania.

3) Otrzymanie Promesy Listy Czystości:

 • Wpłata kwoty określonej w promesie obliguje klub do wydania Listu Czystości. Klub przesyłając List Czystości do Wydziały Rozgrywek w celu podpisania, musi przesłać kopię potwierdzenia wpłaty;
 • Zawodnik i zainteresowane kluby mogą negocjować między sobą wysokość określonego ekwiwalentu. W przypadkach spornych przy transferach wewnątrz województwa wysokość ekwiwalentu ustala właściwy miejscowo dla klubu macierzystego WZKosz, a przy pozostałych transferach - PZKosz. Przy określeniu stawki ekwiwalentu należy wziąć pod uwagę m.in.
  - klasę sportową zawodnika,
  - udział w grze drużyn klubu,
  - liczbę sezonów, w których zawodnik uczestniczył w procesie szkoleniowym w klubie,
  - wkład zawodnika/opiekunów prawnych w koszty ponoszone przez klub.
Regulamin Opłat PZKosz 2017, ustęp 8 zawierający wysokości ekwiwalentu, można pobrać TUTAJ

Wpłata maksymalnej kwoty ekwiwalentu przewidzianego za wyszkolenie zawodnika-wychowanka, który nie ma ważnego kontraktu lub zobowiązania do reprezentowania barw klubowych z klubem macierzystym, skutkuje niezwłocznie (najpóźniej w pierwszym kolejnym dniu roboczym po wpłacie) wydaniem listu czystości z urzędu przez właściwy miejscowo dla klubu macierzystego WZKosz.

4) Niedotrzymanie terminów odpowiedzi przez klub:

 • Niedotrzymanie terminów odpowiedzi przez klub powoduje wydanie Listu Czystości z Urzędu przez ŁZKosz;
 • Nałożenie na klub kary zgodnie z  Regulaminem Opłat ŁZKosz

 

UWAGA: we wszystkich dokumentach, gdzie należy podać Numer Licencji Zawodnika - należy wpisać nr Licencji Stałej PZKosz.


Szczegółowa procedura wystawiania Listu Czystości opisana jest w § 79 RWS, a procedura związana z ekwiwalentem za zawodnika - wychowanka w § 84 RWS.

Regualmin Współzawodnictwa Sportowego (RWS) można pobrać TUTAJ

Wszystkie, wyżej wymienione załączniku do RWS do pobrania TUTAJ

in4matica.pl