Rozgrywki na start, czyli co kluby muszą wiedzieć

27.09.2017 23:13:00 | Piotr Cyniak

Pierwsze mecze ruszą już 7-8 października, następne w kolejne weekendy października br. Warto więc przypomnieć regulaminowe obowiązki klubów i ważne terminy.

Dodanie zawodnika do drużyny w ISOR
Po wysłaniu zbiorowego wniosku o nadanie licencji okresowych  i realizacji wniosku przez Wydział Rozgrywek, należy dodać każdego zawodnika do danej drużyny. Wszystko w Internetowym Systemie Obsługi Rozgrywek. 

Uwaga: Jeśli dłuższy czas nie można dodać do drużyny zawodnika w Internetowym Systemie Obsługi Rozgrywek, to należy niezwłocznie skontaktować się z Wydziałem Rozgrywek w celu wyjaśnienia sprawy. Nie należy czekać do ostatniej chwili bowiem nie ma możliwości dodać zawodnika z dnia na dzień np. na dzień przed meczem. Średni czas nadawania licencji okresowych to ok 5-7 dni.

Przkładanie meczów
Mecze należy przekładać tylko i wyłącznie w systemie ISOR, korzystając z zakładki "Przełożenia". 
Nie będą pobierane opłaty za zmiany terminów meczów lub zmiany gospodarza, które zostaną dokonane najpóźniej na 7 dni przed startem rozgrywek.

Termin przełożenia meczów bez pobierania opłaty mija:
U13M - 15 paździenik 2017 r.
U13K - 21 październik 2017 r.
U14M - 30 września 2017 r.
U14K - 15 października 2017 r.
U16M - 1 października 2017 r.
U16K - 30 września 2017 r.
U18M - 7 października 2017 r.
U18K - 8 października 2017 r.
U22K - 18 października 2017 r.

Drugie "okienko" dające możliwość przełożeń meczu bez pobierania opłaty, będzie możliwe dopiero na początku stycznia 2018 r.

W pozostałych przypadkach pobierane będą dodatkowe opłaty zgodnie z Regulaminem Opłat ŁZKosz

Termin, miejsce i godzina rozgrywania meczu
Klub ma obowiązek, na co najmniej 7 dni przed każdym meczem,  powiadomienie o terminie, godzinie i miejscu jego rozgrywania. W tym celu należy poinformować przeciwnika i ŁZKosz poprzez wprowadzenie właściwych danych w Internetowym Systemie Obsługi Rozgrywek. Na mniej niż 7 dni przed terminem meczu, nie będzie możliwe edytowanie danych przez klub. Wtedy będzie konieczność edycji godziny meczu przez Wydział Rozgrywek. Skutkować to będzie koniecznością wniesienia przez klub dodatkowej opłaty określonej w Regulaminie Opłat ŁZKosz.

Uwaga: do tej pory było to 5 dni. Czyli teraz, jeśli mecz będzie rozgrywany w sobotę, to dane meczu należy wstawić najpóźniej tydzień wcześniej, tj. w sobotę do 24. Zmiana ta podyktowana jest zapewnieniem pełnej obsady sędziowskiej na mecz. 

Licencje i hologramy na dany sezon
Aby odebrać nowo wydrukowane licencje zawodników lub aktualne hologramy dopuszczające do rozgrywek, należy skontakować się z Dyrektorem Biura ŁZKosz celem umówienia się na konkretną godzinę (najlepiej jest wysyłać maila na adres biuro@lzkosz.pl). Aby usprawnić proces wydawania licencji i nie czekać w biurze na ich wyrobienie, należy wcześniej wysłać mailem listę zawodników.

Uwaga: Licencje, jeśli mają być wysłane, koszt tego ponosi odbiorca przesyłki czyli klub!

Zdjęcia drużyny
W ciągu 7 dni od rozegrania pierwszego meczu, klub zobowiązany jest przesłać aktualną fotografię swojej drużyny. Plik w formacie JPG należy zatytułować: nazwa drużyny + nazwa ligi, np "UKS START SPAŁA U13M"

Zdjęcia hal
Należy przesłać od 2 do 4 zdjęć hali, na których widać będzie jeden z koszy, tablicę wyników, stolik sędziowski i trybunę dla kibiców. Ponieważ jest to nowy wymóg regulaminowy, każdy klub ma obowiązek przesłania zdjęć dla każdej z hali z osobna. Przy ponownym zgłaszaniu hali w kolejnych sezonach, zdjęcia istniejcych w systemie obiektów, będzie należało przesłać tylko w przypadku ich aktualizacji np. po remoncie.

Po rozegranym meczu
Obowiązkiem drużyny będącej gospodarzem meczu jest umieszczenie w Internetowym Systemie Obsługi Rozgrywek (ISOR):
- czytelnego skanu oryginału protokołu meczu lub jego zdjęcia (sugerujemy skorzystać z aplikacji na telefon np. TinyScanner) ,
- wyniku końcowego i poszczególnych kwart meczu,
- liczby punktów uzyskanych przez zawodników obu drużyn,
- liczby popełnionych faulów,
- celnych rzutów za 3 punkty.
Gospodarz meczu ma obowiązek umieścić te wszystkie informacje nie później niż do godz. 24 w pierwszym dniu powszednim po jego rozegraniu  Za niedotrzymanie terminu lub umieszczenie w systemie ISOR nieczytelnego pliku Wydział Rozgrywek ŁZKosz orzekał będzie karę w wysokości określonej w Regulaminie Wykroczeń Administracyjnych ŁZKosz

Nadawanie licencji okresowe w trakcie sezonu
W trakcie trwania rozgrywek, wniosek o przyznanie licencji okresowej dla zawodnika przed meczem planowanym na sobotę lub niedzielę należy złożyć najpóźniej do godz. 12 w czwartek poprzedzający termin meczu. Natomiast przed meczem, który ma być rozegrany w dniu powszednim – najpóźniej do godz. 12 na dwa dni wcześniej.

in4matica.pl